лицензиран търговец на електрическа енергия

Енерджи Инвест Юръп АД

Енерджи Инвест Юръп АД

Търговец на електрическа енергия

1404 София, България, бул. “България” 81Б, офис 5

Потребители: Доставчик на електрическа енергия:
Научи повече

Производители: Изкупува електроенергия от ВЕИ:
Научи повече

AMI система:
Система за отчитане на електроенергия в реално време
Научи повече

система за отчитане на електрическа енергия

Енерджи Инвест Юръп АД

  • ЕИК: 201315403
  • ACER: A0011954X.BG
  • IEC: 32X001100100286H
  • тел.: 02 854 80 44
  • факс: 02 854 80 15
  • оffice@energyinvest.bg

Лицензиран търговец на електрическа енергия
Енерджи Инвест Юръп АД

Дружеството е създадено през 2010г и притежава лицензия за търговия с електрическа енергия № 347-15/27.12.2010.
Дружеството е активен участник на свободния пазар на електрическа енергия от 28.01.2011 г.

  • Регистрационен № TZZ197
  • EIC код 32X001100100286H

Управлява се от тричленен Съвет на директорите.

Основната дейност на Енерджи Инвест Юръп АД е търговия с електрическа енергия, като изкупува електрическа енергия от ВЕИ производители
и продава електроенергия на крайни потребители.

ПРОФИЛ

From2022Toмомента

Енерджи Инвест Юръп АДСистема за обмен на данни и клиентски портал

Разработва и внедрява система за обмен на данни с електроразпределителните дружества.

Разработва и внедрява система за обмен на данни с електроразпределителните дружества.
Системата предоставя на нашите клиенти възможност да наблюдават данните предоставени от електроразпределенията
за електрическа енергия.

Fromянуари 2014Toмомента

(4 години)

Енерджи Инвест Юръп АДAMR ссистема

Разработва и внедрява система за мониторинг на ел. енергия

Поради постоянните промени на свободния пазар на електрическа енергия в България, Енерджи Инвест Юръп АД разработи и внедри система за отчитане на електрическа енергия, сетълмент и управление на ресурсите.

FromЮни 2013Toмомента

(5 години)

Енерджи Инвест Юръп АДКоординатор на балансираща група

Координатор на балансираща група

През юни 2013 г. Енерджи Инвест Юръп АД разширяв лицензията си, като става координатор на стандартна балансираща група .

From2010Toмомента

(8 години)

Енерджи Инвест Юръп АДтърговец на електрическа енергия

Лицензия за търговия с електрическа енергия

ДКЕР издава лицензия за търговия с електрическа енергия на Енерджи Инвест Юръп АД.

През януари 2011 г. Енерджи Инвест Юръп АД започва работата си като активен участник на свободния пазар на електрическа енергия в България.

AMR система за дистанционно отчитане на електромери

Често задавани въпроси

Първото което трябва да направите е да си изберете доставчик на енергия, който е активен търговец на свободния пазар.

Втората стъпка е да се регистрирате като участник на свободния пазар.

Вие ни упълномощавате, а ние извършваме регистрацията Ви безплатно!

Сигурността на Вашето електро захранване се гарантира в “договор за пренос”, който подписвате с електроразпределителното дружество, към чиято мрежа са присъединени обектите Ви.

Не!

Не е необходимо да планирате потреблението или птоизводството си!
Ние извършваме прогнозирането и балансирането на потребенета или произведената електроенергия за наша сметка.

Потребителите заплащат само електроенергията измерена от търговския електромер.

На производителите се заплаща електрическата енергия измерена от търговския електромер.

*** търговският електромер е собственост на електроразпределителното дружество към което е присъединен обекта.

Защо да изберете нас за Ваш доставчик на електрическа енергия

Свободен пазар на електрическа енергия

Вижте повече за свободния пазар на лектроенергия в България

Свободен пазар, търговец на електрическа енергия

Либерализирането на електроенергийния пазар в България започнва през 2004г. В началото на 2006г. има 3-4 фирми, лицензирани търговци на електрическа енергия. Считано от 1 юли 2007 г., съгласно Закон за енергетиката, свободният пазарът на електрическа енергия в България е напълно либерализиран, което означава, че всеки краен потребител има законово право сам да избере доставчик на електрическа енергия. Но на практика от тази дата свободния пазар е достъпен само за големи индустриални потребители. Това се дължи на факта, че все още няма изготвени правила за сделки на свободния пазар от страна на малки потребители средно и ниско напрежение.

– Електроенергиен системен оператор ЕАД /ЕСО ЕАД/

Освен другите си важни функции ЕСО ЕАД организира свободния пазар на електрическа енергия.

-Графици за доставка

На свободния пазар доставките на електрическа енергия се осъществяват на базата на почасови товарови заявки , заявени в МВтч. Заявките се оформят в така наречените „графици за доставка”. През този начален период графиците за доставка са седмични .

Едва от края на пролетта на 2009г. се въвежда „дневен график за доставка”.

Либерализирания пазар на електрическа енергия дава възможност производителите, потребителите и търговците на електрическа енергия да сключват сделки по свободно договорени цени

-Сетълмент

В съответствие с процеса на либерализация, вътрешният електроенергиен пазар бе изграден върху модела на двустранни договори и балансиращ пазар, на който се уреждат небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените количества електроенергия.

За всеки час се изчислява разликата между измереното количество електрическа енергия и заявеното . В случай , че разликата е отрицателно число , това се нарича „недостиг” . В случай, че разликата е положително число- „излишък”. Този процес се нарича сетълмент.

Електроенергийният системен оператор издава дневни и обобщени извлечения за сетълмент.

– Балансиращи групи

От края на 2012 г. заработиха балансиращи групи, което дава възможност за вътрешно групово балансиране и намаляване на разходите на крайните клиенти за небаланси. Това даде възможност в сделките по свободно договорени цени да се включат малки стопански потребители присъединени на ниво средно и ниско напрежение.

Към днешна дата свободния пазар на електрическа енергия все още не е достъпен за битовите потребители.

– Средства за търговско измерване

Количеството електрическа енергия консумирано от всеки потребител на електрическа енергия, присъедиден към електропреносната или електроразпределителни мрежи се измерва с търговски електромер. Електромерът е собственост на преносното или електроразпределителното предприятие.

След регистрация на потребителя на свободния пазар на електрическа енергия търговският електромер остава като основно средство за измерване.

Изпрати запитване